Zorgvisie

Zorgvisie

 

 

 

 

Zorg/SESbeleid

 

1. We streven een hoog welbevinden bij leerling én leerkracht na

 

Hiervoor creëren we een krachtige leeromgeving, dit wil zeggen dat we zorgen voor een veilig klasklimaat, functionele taken en de kinderen gericht ondersteunen. We realiseren dit door gevarieerde werkvormen, differentiatie, … Op die manier kan elk kind op zijn of haar eigen niveau optimaal ontwikkelen. Diversiteit (in talen, in culturen, in kennen en kunnen) zien wij hierbij als een meerwaarde (zie eveneens talenbeleid van onze school).

 

Wij proberen van onze leerlingen wereldburgers te maken die met een gezonde dosis van zelfvertrouwen in het leven staan.

 

Volgens de noden van de school en het kind voorzien en plannen wij ondersteuning via de SES- werking, ZORG-werking, OCB-werking, coaching, nascholing, …

 

Het welbevinden van de leerkracht staat tevens centraal: we streven naar een gezonde teamgeest, een goede werksfeer met duidelijke afspraken en een open communicatie. Door het uitwisselen van ervaringen en het benutten van de sterktes en zwaktes van elk geven we iedereen de kans om te leren en te groeien (samenwerken). Wij hospiteren bij elkaar en zo doen wij ideeën op, krijgen we tips, leren we van elkaar en makern we ons zorgzaam voor elkaar.

 

2. Positieve ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk.

 

De ouders zijn voor ons een belangrijke schakel in het ganse schoolgebeuren. We informeren zoveel als mogelijk de ouders over het welbevinden, de betrokkenheid en de prestaties van hun kind. We proberen hen hierin – indien mogelijk – een actieve rol te geven.

 

Via 5 rapporten krijgen de ouders aan de hand van punten en appreciaties een zicht op de evolutie van hun kind. Voor leerkrachten is een rapport meer dan alleen maar een cijfer.

 

Om de ouderbetrokkenheid te verhogen is er op onze school een oudercomité. Zij komen op geregelde basis samen en overleggen over allerhande activiteiten die zij mee ondersteunen op de school.

 

Brusselleer is tevens een actieve partner op onze school. Brusselleer biedt modules aan voor ouders om de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. De competenties van de ouders worden versterkt via lessen/training/coaching. Deze lessen worden aangeboden in overleg op maat van de ouders én de school vanuit een ontwikkeld aanbod. De lessen gaan door op de school, waardoor de cursus laagdrempelig is en er contact kan gelegd worden met leerkrachten.

 

3. We streven naar een deskundig leiderschap in al zijn aspecten

 

Onze school heeft een overwegend jong leerkrachtenteam. Bovendien hebben we net als in de andere scholen van onze hoofdstad af en toe nieuwe teamleden. Om hieraan tegemoet te komen werken we samen aan duidelijke structuren, ontwerpen we een onthaalbrochure voor nieuwe leerkrachten, organiseren we coaching, mentorschap en we vergaderen op zeer regelmatige basis rond pedagogische items. Onze leerkrachten volgen ook nascholingen m.b.t. de specifieke werking binnen de regio Brussel in samenwerking met OCB.

 

Binnen het team werd een werkgroep ‘jonge frisse krachten' opgericht die geleid wordt door een ervaren leerkracht binnen het team. Deze leerkracht heeft meer dan 30 ervaring in onze school. Tevens organiseren wij hospiteermogelijkheden waarbij nieuwe leerkrachten zoveel als mogelijk individueel worden begeleid en kansen krijgen tot ontwikkeling.

 

We beschouwen ieder teamlid als deskundig. We werken toekomstgericht en we spelen in op nieuwe tendensen en mogelijkheden. We verwachten dan ook dat ieder teamlid zijn verantwoordelijkheid opneemt m.b.t. zorg.

 

De klastitularis is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van zijn/haar klasgroep. Hij zij plant/organiseert activiteiten in functie van de ontwikkelingsdoelen/eindtermen via het leerplan.

 

De SES- leerkracht bezit de expertise om een klastitularis te ondersteunen, extra impulsen te bezorgen, innovatie ingang te doen vinden binnen een klas, problemen in de eerste lijn mee op te volgen en samen met de titularis op te lossen.

 

De zorgcoördinator coördineert alle zorginitiatieven op school, overlegt met alle individuele leerkrachten en legt de nodige contacten met het CLB, externe hulpverleners e.a.

 

4. We besteden aandacht aan de processen en aan de outputgegevens

 

We volgen onze leerlingen op vanaf de kleuterschool. In de kleuterafdeling gebeurt dit voortaan via ons digitale leerlingvolgsysteem.

 

In de kleuterafdeling gebruiken we volgende toetsen/instrumenten: een observatie-instrument taalvaardigheid (voor de kleuters met zwakkere taalvaardigheid 1KK), Kobi-TV (2KK) en Tal, Tal-K, Toeters en Kontrabas (3KK).

 

In de lagere afdeling worden volgende toetsen afgenomen: in 1LL Salto en de signaleringen Veilig Leren Lezen en in 2LL – 6LL VLOT (1 afname). Hiernaast wordt in het tweede en het vijfde leerjaar de spreektoets MILOS afgenomen en in 6LL worden de eindtoetsen OVSG afgenomen.

 

Het leerlingvolgsysteem voor Nederlands bestaat erin om de VLOT-testen af te nemen voor lezen - schrijven - luisteren . Vanaf 2013-2014 zal de lagere school starten met leesplannen en werken wij niet langer meer met AVI-niveaus.

 

Op een gerichte en systematische manier leggen we ieder schooljaar de focus op een gedeelte van onze output (zie beleidsplan scholengroep). We analyseerden met het hele team de resultaten van onze leerlingen en vergelijken deze met de groep waartoe ze behoren; we bestudeerden de vragen en antwoorden van onze leerlingen; we bespraken wie waar een aanzet geeft voor welke doelen en wie waar de doelen bereikt. Op deze manier kwamen we tevens tot een gedragen schooleigen leerlijn. Het uiteindelijk doel van dit alles is dat zoveel mogelijk leerlingen de eindtermen kunnen behalen.

 

5. We streven naar een transparante en duidelijke zorgstructuur

 

Op onze school was er nood aan gelijkgerichtheid in denken en handelen rond zorg. Een duidelijke uitbouw van zorg was dan ook een noodzaak. Een transparante en duidelijk structuur komt zowel de leerling, de ouders als de leerkracht zelf ten goede