Onze School

Onze missie:

 

Op het einde van het zesde leerjaar willen wij als school leerlingen afleveren met een goed gevulde rugzak vol kennisinhouden en attitudes, klaar om een nieuwe stap te nemen in hun onderwijsloopbaan en om zich verder te ontplooien als wereldburger binnen een samenleving vol diversiteit.

TROEVEN

 

 • kwaliteitsvol onderwijs
 • enthousiast en professioneel team
 • grondige leerbegeleiding van de kinderen
 • naschools aanbod met activiteiten
 • schoolbus
 • ruim aanbod schooluitstappen
 • warme maaltijden
 • meerdaagse uitstappen in de derde graad, zeeklassen. 
 • Digitale borden vanaf de derde kleuterklas
 • IPADS
 • Laptops voor kinderen
 • deelname aan OVSG toetsen in het zesde leerjaar : juni.
 • Kinder- en jongerencoach : lees meer

SCHOOLBESTUUR

Onze school behoort tot Scholengroep 8 Brussel. Scholengroep 8 Brussel verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Brussel.  Indien u hier verdere informatie over wenst, kan u deze terugvinden op https://www.scholengroepbrussel.be/

PARTNERS

Partners

CLB

Het CLB waarmee we samenwerken kan u steeds bereiken op het volgende telefoonnummer : 02/479.25.05

Het CLB is bereikbaar tot 17 uur.

Uw kan ook chatten met een medewerker vanuit het CLB : www.clbchatt.be (ma - di - do van 17u - 21u - woe van 14u tot 21u)

Adres CLB : Oudergemselaan 90 te 1040 Etterbeek

Brede schoolcoördinator : Lore Van Dyck

De brede school is een netwerk van partners. De bedoeling van een brede school is dat onze kinderen in het Nederlandstalige onderwijs genoeg kansen krijgen. Onze school organiseert zowel tijdens als na de schooluren een aantal activiteiten met de volgende organisaties: MUS-E Belgium – Elzenhof – biliotheek Sans Souci Elsene – museum van Elsene – Kindermuseum – gemeente Elsene

 

Andere partners

 1. Onderwijscentrum Brussel (OCB):

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van deze kinderen en jongeren. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

               2. GO! Muziekacademie Etterbeek

Vanaf september 2019 opent de Muziekacademie F. Chopin van Etterbeek een vestigingsplaats in “De Wimpel”. De beide Directies slaan de handen in elkaar om onze kinderen te laten genieten van muziekonderwijs, gegeven door professionelen. Op deze manier helpen wij ook om de talenten van onze kinderen te ontdekken en te ontwikkelen. De basislessen MCV (Muzikaal Culturele Vorming, “Notenleer”) starten vanaf 6 jaar. 

Voorlopig is er de mogelijkheid om vanaf 6 jaar, 1 keer per week, ook individueel onderricht voor de volgende instrumenten te voorzien :
piano, gitaar, dwarsfluit en viool. Voor meer informatie en inschrijvingen kunnen de ouders contact opnemen met de muziekacademie.

http://www.machopin-etterbeek.be/   -    02/733.59.65

               3. HOPON-GROEIMEE

In samenwerking met HOPON organiseren wij boeiende oudercafés waar over grenzen van talen en culturen heen over opvoeding gesproken kan worden. Op onze informatiemomenten worden diverse thema's als grenzen stellen, meertalig opvoeden en huiswerkbegeleiding in de schijnwerper geplaatst. Specifiek naar professionele opvoeders bieden we ondersteuning onder de vorm van gerichte observatie en advies, vorming op maat met intervisie en trajectbegeleiding rond bvb pestproblematiek. Tot slot stelt HOPON een uitgebreid aanbod aan brochures, boeken en talloze werkpakketten over o.a. sociale vaardigheden, taalstimulatie, omgaan met emoties… ter beschikking. Dit aanbod is er dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

              3. Oudercomité: 

Een goede verstandhouding, vertrouwen en samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Daarom is er sinds 2016 een oudercomité opgericht. Deze groep organiseert activiteiten om de school te ondersteunen. Iedereen is welkom! Alle helpende handjes zijn welkom! Voor meer info kan u gerust contact opnemen met één van de bestuursleden: scottannick@gmail.com

              4. Schoolraad:

Binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt een school mee bestuurd door een schoolraad.

De schoolraad wordt als volgt samengesteld:

 • 3 ouders
 • 3 personeelsleden
 • 2 leden gecoöpteerd uit socio-culturele milieus
 • De directeur die de vergadering bijwoont

Wat zijn de bevoegdheden van de schoolraad?

1. Advies aan de directeur inzake:

 • De algemene schoolorganisatie
 • De werving van leerlingen of cursisten
 • De organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
 • Het schoolbudget
 • Het schoolwerkplan

2. Advies aan de Raad van Bestuur en de algemeen directeur inzake:

 • De toewijzing van het mandaat van directeur
 • De programmatie van het studieaanbod
 • De schoolinfrastructuur
 • De organisatie van het leerlingenvervoer (NVT in het buitengewoon onderwijs)

3. Overleg met de directeur inzake:

 • Het vastleggen van criteria voor aanwending
 • De organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Het schoolreglement

Voorzitter van onze schoolraad: Mevrouw Lion Annick

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad.

Als ouder onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, moet zij het opnieuw ter ondertekening voorleggen.

 

Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven.

 

Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je kind niet inschrijven in een school.

 

Het schoolreglement van onze school vind je hier : https://schoolreglementbeheer.g-o.be/r/8_67-1/?year=2020